+90 212 495 15 97
info@yureklikagit.com.tr

Aydınlatma Metni

Anasayfa Aydınlatma Metni

 

YÜREKLİ KAĞIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AYDINLATMA METNİ

Sayın Ziyaretçimiz;

Aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için bir yükümlülük olmakla birlikte Kişisel Verisi işlenen gerçek kişiler için bir haktır. Bu nedenle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

 1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Yürekli Kağıt San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları   

       Şirketimiz tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir;

 • Kanunlarda öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Her türlü iş ve işlemlerin sahiplerinin ve muhataplarının belirlenmesinde gerekli kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerin kaydedilmesi, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda düzenlenmesi,
 • Fuar, organizasyon ve diğer etkinliklerin yönetimi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Web sitesi ve sosyal medya platformlarından iletilen talep ve şikâyetlerin takip edilmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizin alınması, sorun-hata bildirimlerinizin alınması, ürün ve hizmetlere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi verilmesi,
 • İnsan kaynakları faaliyetleri ve işe alım süreçlerinin tasarlanması ve yürütülmesi,
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçleri ile pazarlama ve analiz süreçlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Satın alma operasyonları ve ilgili (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, sözleşme) süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği ve fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Müşteri/tedarikçi/iş ortağı kayıt ve iptallerinin yapılması,
 • Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İşyeri, iş ve çalışan sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile takip edilmesi,
 • Şirket raporlamalarının yapılması,
 • Resmi makamlardan veya ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve yanıtlanması
 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

       Kişisel verileriniz, Yürekli Kağıt San. ve Tic. Ltd. Şti’nin faaliyetlerini yürütebilmesi başta olmak üzere, hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla sosyal medya, internet sitesi, kariyer siteleri, muhtelif sözleşmeler, yazışmalar, danışmanlık firmaları, telefon, matbu form, belge fotokopisi, elektronik posta, faks, kimlik ibrazı, başvuru formları, kamera kayıtları gibi teknik ve sair araçlar üzerinden, Yürekli Kağıt San. ve Tic. Ltd. Şti  ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Yürekli Kağıt San. ve Tic. Ltd. Şti’nin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
 • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.
 1. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz hakkında, sizlerin güvenliği başta olmak üzere, Şirketimizin kanunlar karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara yasal sınırlamalar çerçevesinde 6698 Sayılı Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarım yapılabilmektedir.

Ayrıca kişisel verilerinizi, tarafı olduğumuz sözleşmenin ifası kapsamında hizmet aldığımız veya hizmet sağladığımız şirketlere, üreticilere, aracı hizmet sağlayıcılara, depo, nakliye, kargo ve benzeri lojistik hizmet sağlayıcılarına, şirket içi güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan güvenlik kamera görüntüleri ile giriş-çıkış denetlenmesi verilerini bina yönetimi ve adli ve idari birimlere, gerekmesi halinde özel nitelikli ve diğer kişisel verilerinizi hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına avukatlarımıza, hukuk desteği aldığımız firmalara ve resmi yargı mercilerine, Şirketimizin idaresi ve Şirket Politikalarımız gereği bağlı olduğumuz veya proje bazlı çalışma ortaklığında bulunduğumuz yurt içi veya yurt dışı şirketlere 6698 Sayılı Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen şartlarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, ölçülülük ilkesi gözetilerek, veri aktarımına ilişkin hükümler de barından gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle KVKK’nın 5 inci maddesinin 2 nci ve/veya 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen istisnalar dahilinde ve ayrıca gerekli olması halinde açık rızanıza başvurarak aktarabilmekteyiz.

 1. Veri işleme süresi:

        Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda ve mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilir. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Şirketimiz Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Şirketimiz, Kanun’un 11.maddesi uyarınca kişisel verileri alınan kişilere;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar.
 1. Talepleriniz

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi dilekçe ve kimlik doğrulayıcı belgeler ile birlikte ‘’Esenkent Mahallesi Baturalp Sokak No:30 Ümraniye/ İSTANBUL” adresimize bizzat elden ıslak imza ile iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya ‘’yüreklikagit@hs01.kep.tr“ kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Yürekli Kağıt San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde şirketimiz tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Yürekli Kağıt San. ve Tic. Ltd. Şti için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti talep edilebilecektir.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU

Veri Sorumlusu  

Yürekli Kağıt San. ve Tic. Ltd. Şti

Biz Kimiz ?

Sürekli gelişen sanayi, teknoloji ve artan nüfus ile doğal kaynaklarımız her geçen gün azalmakta, doğa geri döndürülemez biçimde tahrip edilmektedir.

Yürekli Kağıt olarak tesislerimizde tehlikesiz ve ambalaj atıkları türüne göre ayrıştırılıp uygun geri dönüşüm firmalarına gönderilesi sağlanmakta, böylece doğaya verilen zararın önüne geçilmektedir.

Aydınlatma Metni
Son Yazılar
Evrak, Arşiv, Doküman Parçalama & İmha
Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma